Vedtægter

Love for Nibe Møntklub

§ 1. Foreningens formål er at fremme kendskab til numismatik og at støtte medlemmerne i at arbejdet med deres samlinger.

§ 2. Formålet støttes ved bl.a. at afholde møder og auktioner. Ved auktionerne har medlemmerne lejlighed til at deltage i såvel køb og salg.
Afgiften til foreningen andrager 8 % på alle effekter.
Afgiften betales af sælgeren. Købte effekter betales kontant.

§ 3. Bestyrelsen kan modtage i kommission og købe materiale af numismatisk interesse af medlemmer og fra anden side.
Alt materiale indleveret til bestyrelsen til formidlings-salg eller anden opbevaring, er indleveret helt for indleverens regning, risiko og ansvar, i tilfælde af tyveri, vandskade, bortkomst m.m.. Indleveren bør selv tegne dækkende forsikring.

§ 4. Bytte og salg medlemmerne indbyrdes må gerne finde sted, men først efter auktionens afslutning.

§ 5. Alle interesserede kan ved henvendelse til sekretæren eller et medlem af bestyrelsen optages som medlem af foreningen.
Kontingentet betales ved indmeldelsen. Medlemmer, der erhvervsmæssigt driver handel med numismatiske emner, kan ikke indvælges i bestyrelsen.

§ 6. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer under 18 år, betaler kun halv kontingent. Kontingentet betales til kasseren hvert år i oktober eller november måned.

§ 7. Foreningsåret og regnskabsåret går fra 1. oktober til den påfølgende 30. september. Møder og auktioner varsles med 1 uge og generalforsamlinger på samme måde, ved brev til medlemmerne.
Bestyrelsen udsender hvert år før en sæson begynder, meddelelser med oplysning om tider og steder for aktiviteterne i det kommende år.

§ 8 Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i oktober måned. Generalforsamlingen vælger ved afstemning en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
Af bestyrelsen afgår 2 medlemmer ved generalforsamlingen på ulige år og 3 medlemmer på lige år.
Lige år vælges formand og 2 medlemmer.
Ulige år vælges kasserer og 1 medlem.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer og 1 suppleant.
Valget af revisor gælder for 2 år, så en´ er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§ 9. Professionelle mønthandlere kan optages som medlemmer af foreningen og købe og sælge på lige fod med øvrige medlemmer.

§ 10 Ændringer i lovene og eventuel ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og kræver to tredjedele af de fremmødte stemmer. Forslag til ændringer i lovene må være formanden i hænde senest – 7 – dage før generalforsamling.
Andre forslag senest – 3 – dage før generalforsamlingen.

§ 11 Ved foreningens ophævelse skal samtlige aktiver stilles til auktion for medlemmerne, og derefter skal foreningens formue deles ligeligt mellem medlemmerne.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 22 september 1970, med rettelser gennem årene og nu vedtaget på den ordinære generalforsamling i Nibe 21oktober 2003. Og igen Støvring d 21 oktober 2008.